Oświadczenie o ochronie danych

Firma: Walter Schmidt Cement Polska Sp. z o.o.
Adres: Ul. Legnicka 51-53, 54-203 Wrocław

Telefon: +48 71 321 96 50
e-mail: biuro@schmidt-cement.pl

Bezpieczeństwo i ochrona Państwa danych osobowych

Zachowanie poufności udostępnionych przez Państwa danych osobowych i ich ochrona przed dostępem nieupoważnionych osób postrzegamy jako nasze priorytetowe zadanie. Dlatego też dokładamy najwyższej staranności i stosujemy najnowsze standardy bezpieczeństwa, by zapewnić maksymalną ochronę Państwa danych osobowych.

Jako przedsiębiorstwo prawa prywatnego podlegamy postanowieniom europejskiego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) i regulacjom Federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (niem. BDSG). Podjęliśmy działania techniczne i organizacyjne, które zapewniają, że przepisy dotyczące ochrony danych osobowych będą przestrzegane zarówno przez nas, jak i przez naszych zewnętrznych usługodawców.

Definicje

Ustawodawca wymaga, by dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność przetwarzania, przejrzystość”). By to zagwarantować informujemy Państwa o poszczególnych definicjach ustawy, które są wykorzystywane również w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych:

Dane osobowe

„Dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Przetwarzanie

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Ograniczenie przetwarzania

„Ograniczenie przetwarzania” oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

Profilowanie

„Profilowanie” oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Pseudonimizacja

„Pseudonimizacja” oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Zbiór danych

„Zbiór danych” oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie.

Administrator

„Administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

Podmiot przetwarzający

„Podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

Odbiorca

„Odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania.

Strona trzecia

„Strona trzecia” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe.

Zgoda

„Zgoda” osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

Zgodność przetwarzania z prawem

Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem wtedy, gdy istnieje podstawa prawna ich przetwarzania. Podstawą prawną przetwarzania może zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) – f) RODO występować w szczególności wtedy, gdy:

 1. osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Informacja o zbieraniu danych osobowych

Kolejno informujemy o zbieraniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Danymi osobowymi są np. nazwisko, adres, adres mailowy, zachowania użytkowników.

Formularz kontaktowy i kontakt mailowy

Podczas nawiązania z nami kontaktu drogą mailową lub przy pomocy formularza kontaktowego, zapisujemy dane , które nam Państwo przekazali (Państwa adres mailowy, wzgl. Państwa nazwisko i numer telefonu), by udzielić Państwu odpowiedzi na Państwa pytania.

Dane, które są zbierane przy pomocy formularza kontaktowego to:

 • płeć
 • firma (pole nieobowiązkowe)
 • imię, nazwisko
 • adres mailowy
 • adres
 • numer telefonu
 • numer faksu (pole nieobowiązkowe)
 • tekst wiadomości
 • uzgodnienie terminu

Alternatywnie możliwy jest kontakt poprzez udostępniony adres mailowy. W tym przypadku zapisane zostaną dane osobowe użytkownika, które zostaną podane drogą mailową. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim i będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania korespondencji. Dane, które zostaną w związku z tym zebrane, zostaną skasowane, gdy ich przechowywanie nie będzie już koniczne, lub ich przetwarzanie zostanie ograniczone, jeżeli istnieje ustawowy obowiązek do ich przechowywania.

Gromadzenie danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony internetowej

Gdy korzystają Państwo z naszej strony internetowej jedynie do celów informacyjnych, a więc jeżeli Państwo się nie zarejestrują ani nie przekażą nam informacji w inny sposób, gromadzimy tylko te dane  osobowe, które Państwa przeglądarka przekazuje do naszego serwera. Jeżeli chcą Państwo odwiedzić naszą stronę internetową, pobieramy nast. dane, które są dla nas niezbędne pod względem technicznym, by wyświetliła się Państwu nasza strona internetowa i byśmy mogli zapewnić stabilność i bezpieczeństwo (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 str. 1 lit. f) RODO):

 • adres IP
 • datę i godzinę zapytania
 • różnicę stref czasowych w stosunku do czasu uniwersalnego (UT)
 • treść zapytania (konkretna strona)
 • status dostępu/kod odpowiedzi HTTP
 • ilość danych przekazywanych za każdym razem
 • stronę, z której przychodzi zapytanie
 • przeglądarkę
 • system operacyjny i jego interfejs
 • język i wersję oprogramowania przeglądarki

Wykorzystywanie plików cookie

(1) Dodatkowo do wymienionych powyżej danych, podczas korzystania z naszej strony internetowej na Państwa komputerze zapisywane są pliki cookie. Są to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na twardym dysku Państwa komputera w sposób przyporządkowany do danej przeglądarki. Za ich pośrednictwem strona, która zamieszcza pliki cookie , otrzymuje określone informacje. Pliki cookie nie mogą uruchamiać żadnych programów ani przenosić wirusów na Państwa komputer. Służą jedynie do organizowania treści internetowych w sposób bardziej efektywny i przyjazny dla użytkownika.

(2) Nasza strona internetowa wykorzystuje nast. pliki cookie, których zakres i sposób działania wyjaśniono poniżej:

 • Tymczasowe pliki cookie (patrz punkt a.)

Wykorzystujemy sesyjne pliki cookie, by zapewnić w systemie administracyjnym niniejszej strony internetowej działanie formularza kontaktowego i możliwość zalogowania się.

 •  Stałe pliki cookie (patrz punkt b.)

Wykorzystujemy pliki cookie, by zapisać, czy potwierdzili Państwo informację o wykorzystywaniu plików cookie, która się wyświetliła. Jeżeli potwierdzicie Państwo informację o wykorzystywaniu plików cookie, plik cookie zostanie wygenerowany i informacja ta nie będzie już wyświetlana. Okres przechowywania pliku cookie wynosi rok.

Inne pliki cookie, w szczególności pliki cookie, które umożliwiają dalsze śledzenie i analizę Państwa aktywności, nie są wykorzystywane. Pliki cookie gromadzące dane użytkowników nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników.

(a) Tymczasowe pliki cookie są usuwane automatycznie po zamknięciu przeglądarki. Należą do nich zwłaszcza sesyjne pliki cookie zapisujące tzw. ID sesji, za pomocą którego można przyporządkować do sesji różne zapytania Państwa przeglądarki. Umożliwia to rozpoznanie komputera po powrotnych odwiedzinach witryny. Sesyjne pliki cookie są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.

(b) Stałe pliki cookie są automatycznie usuwane po upływie określonego czasu, który może być różny się w zależności od rodzaju pliku cookie. Możecie Państwo usunąć pliki cookie w ustawieniach bezpieczeństwa swojej przeglądarki w dowolnym momencie.

(c) Możecie Państwo skonfigurować ustawienia przeglądarki zgodnie z Państwa życzeniami i np. odmówić przyjęcia plików cookie stron trzecich lub wszystkich plików cookie. Tzw. pliki cookie stron trzecich są to pliki cookie, które zostały wysłane przez osoby trzecie, a więc nie przez stronę internetową, na której się Państwo właśnie znajdują. Zwracamy jednak uwagę, że poprzez dezaktywację plików cookie ewentualnie nie będzie możliwe korzystanie z wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

Dzieci

Nasza oferta jest skierowana zasadniczo do osób dorosłych. Osoby poniżej 18 roku życia nie powinni przekazywać nam żadnych danych osobowych bez zgody rodziców bądź opiekunów.

Prawa osoby, której dane dotyczą

(1) Wycofanie zgody

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody,  to mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 W celu skorzystania z prawa do wycofania zgody, możecie się Państwo z nami skontaktować w dowolnym momencie.

(2) Prawo uzyskania potwierdzenia

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące. Możecie Państwo żądać uzyskania potwierdzenia w dowolnym momencie pod podanymi powyżej danymi kontaktowymi.

(3) Prawo dostępu

Jeżeli przetwarzane są Państwa dane osobowe, możecie Państwo w dowolnym momencie żądać uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:

 1. cele przetwarzania;
 2. kategorie odnośnych danych osobowych, które są przetwarzane;
 3. informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
 4. w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
 5. informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 6. informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 7. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
 8. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, mają Państwo prawo zostać poinformowani o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem. Udostępniamy jedną kopię danych osobowych, które są przedmiotem przetwarzania. Ze wszystkie dodatkowe kopie, których otrzymanie Państwo zawnioskują, możemy żądać odpowiedniej opłaty na podstawie kosztów administracyjnych. Jeżeli złożą Państwo wniosek w formie elektronicznej, to informacje należy udostępnić w powszechnie używanym, elektronicznym formacie, o ile nie podadzą Państwo nic innego. Prawo do otrzymania kopii zgodnie z ust. 3 nie może negatywnie wpływać na prawa i wolności innych osób.

(4) Prawo do sprostowania danych  

Mają Państwo prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

(5) Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Mają Państwo prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia Państwa danych osobowych, a my mamy obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 1. Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
 2. Osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
 3. Osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania.
 4. Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 5. Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
 6. Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a na mocy ust. 1 ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – z uwzględnieniem dostępnej technologii i kosztów realizacji – podejmuje stosowne działania, w tym środki techniczne, w celu poinformowania administratorów, którzy przetwarzają takie dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) nie znajduje zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:

 • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3 RODO;
 • do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

(6)  Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo do żądania od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w nast. przypadkach:

 1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub
 4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli na mocy powyższych przypadków przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

W celu dochodzenia prawa do ograniczenia przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, może się z nami skontaktować w dowolnym momencie pod podanymi powyżej danymi kontaktowymi.

(7) Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Państwa dane osobowe, które nam Państwo dostarczyli, oraz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:

 1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz
 2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy ust. 1, mają Państwo prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Wykonanie prawa do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)  pozostaje nienaruszone. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

(8) Prawo do sprzeciwu

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie służy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, to dane osobowe nie będą już przetwarzane w tym celu.

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE możecie Państwo wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, mają Państwo prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Możecie Państwo skorzystać z prawa do sprzeciwu w dowolnym momencie kontaktując danego administratora.

(9) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Mają Państwo prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa. Nie to ma zastosowania, jeżeli ta decyzja:

 1. jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem,
 2. jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, lub
 3. opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

Administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, w tym co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać z tego prawa w dowolnym momencie kontaktując się z danym administratorem.

(10) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych środków ochrony prawnej lub środków ochrony prawnej przed sądem mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli Państwo sądzą, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza niniejsze rozporządzenie.

(11) Prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem

Bez uszczerbku dla innych dostępnych administracyjnych lub pozasądowych środków ochrony prawnej włącznie z prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO, mają Państwo prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem, jeżeli są Państwo zdania, że przysługujące Państwu na podstawie niniejszego rozporządzenia prawa, zostały naruszone wskutek przetwarzania Państwa danych osobowych, które nie nastąpiło w zgodzie z niniejszym rozporządzeniem.